Wat wij doen

Wij verbinden zorg en inclusie door het delen van persoonlijke verhalen, herstelverhalen en ervaringen van groepen patiënten. Met die collectieve ervaringskennis bieden wij kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt diverse mogelijkheden om naar wens en vermogen stapsgewijs te participeren in de maatschappij en krijgen belanghebbenden inzicht in de leefwereld van deze groepen. Het  ecosysteem wordt meer leidend en iedereen wordt er op een natuurlijke wijze beter van! Participatie draagt aantoonbaar bij aan een betere gezondheid, een betere kwaliteit van zorg en lagere maatschappelijke kosten. Het sluit aan bij de zorgvisie 2030 ‘meer mens, minder patiënt’, het VN-verdrag Handicap, de Agenda voor de toekomst en uitkomstgerichte zorg.


Wij zien dat d
e behoefte naar ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid bij overheden, zorgaanbieders, verzekeraars, beroepsverenigingen, sociale ondernemingen, kennisnetwerken, wetenschappelijk onderzoek,
toezichthouders en opleidingen toeneemt. Deze trend biedt kansen voor ervaringsdeskundigen en patiëntenorganisaties om zich te positioneren als regisseur en partner in de transitie van de zorg. 

Heeft u een aandoening en wilt u met uw eigen ervaringskennis naar wens en vermogen meedoen in de maatschappij of bent u bestuurder of belangenbehartiger van een patiëntenorganisatie en wilt u uw achterban stapsgewijs naar wens en vermogen mee laten doen?

Wij helpen u graag op weg!

De waarde die wij toevoegen

🔹het inventariseren en analyseren van collectieve ervaringen en behoeftes van patiëntengroepen.

🔹het met bestuurders verkennen van de contouren van de patiëntenorganisatie van de toekomst en de inrichting ervan op basis van de patiëntenreis.

🔹het opzetten en begeleiden van projectorganisaties voor en door mensen uit een kwetsbare doelgroep op de arbeidsmarkt, zodat ze zich in een veilige en gezonde omgeving stapsgewijs verder kunnen ontwikkelen.

🔹het v(erb)inden van patienten, wetenschappers en (zorg)professionals, specifiek op het gebied van aandoeningspecifieke en generieke uitkomsten.

🔹het initiëren, creëren en ontsluiten van generieke en breed toepasbare digitale oplossingen voor patiëntengroepen*.

🔹het inbedden van zinvolle innovaties, techniek en (leefstijl)interventies in de zorg onder andere op basis van businesscases.

 *eHealth en mHealth

Inspiratie in beeld en geluid

Digitale zorg

“e-Health initiatieven worden nog niet omarmt in de zorg. Het is een proces dat tijd nodig heeft. Zorgverleners en zorggebruikers zijn terughoudend, vanwege een gebrek aan kennis, mogelijkheden en vertrouwen in de digitale tools. Een duidelijke strategie ontbreekt en de digitale transitie lijkt eerder op een doolhof, waar we in verdwalen, dan op een duidelijke route die de regie in handen geeft van de patiënt. Toch is over de gehele linie een toename van e-Health gebruik door zorgverleners en patiënten. Hoop biedt toekomst

Titus Radstake, voorzitter van de Vereniging van Mensen met Brandwonden: “We vertalen echt ingewikkelde informatie in bruikbare en patiëntgerichte keuzehulpen. Die komen voor de patiënt als e-health toepassing beschikbaar. De patiënt kan met een app en website zijn persoonlijke omstandigheden, de huidige situatie en zijn behandeldoelen en -wensen in kaart brengen. Zo herkent de patiënt zichzelf in de informatie. Hij krijgt een goed beeld van de mogelijkheden om samen met de zorgprofessional te beslissen over het behandeltraject.”

Maatschappelijke impact door samenwerken!

De organisaties en patiënten waar wij mee samenwerken, hebben (de behoefte aan) ervaringskennis, actieve patiëntbetrokkenheid en het streven naar meer maatschappelijke impact als gemene deler. Om de samenwerking te verdiepen en intensiveren, verkennen we de (on)mogelijkheden van Citizen Science en zijn we strategische samenwerkingen aan het aangaan rondom digitale zorg en eigen regie van de patiënt en haar naasten. 

Op welke wijze levert samenwerking met ons maatschappelijke impact op?

1) Wij lossen de complexe maatschappelijke vraagstukken van digitale zorg, inclusie en duurzame inzetbaarheid op door het samen op te pakken en met en van elkaar te leren.

2) Wij nemen Social Return on Investment (SROI) mee in onze aanpak.

Uit recent onderzoek blijkt dat iedere euro geïnvesteerd in ervaringskennis of lotgenotencontact een factor 5 kan opleveren. Elke geïnvesteerde euro levert in dat geval gemiddeld 5 euro aan maatschappelijk rendement op. In Tzitzo Magazine nr. 3 is de ideale patiëntenreis van een man met burn-out en depressieve klachten beschreven en ook daar lijkt een factor van 5 realistisch. 

3) Wij creëren en benutten laagdrempelige mogelijkheden om mensen met een medische en/of psychische aandoening via patiëntenorganisaties stapsgewijs naar wens en vermogen te laten meedoen op de arbeidsmarkt. Het mes snijdt aan twee kanten; de achterban benut de toegevoegde waarde van de patiëntenorganisatie en de organisatie krijgt er actieve en gemotiveerde vrijwilligers voor terug.

Mocht u met ons willen samenwerken dan horen we dat graag!