wat wij doen

Wij verbinden zorg en inclusie door het duiden en delen van persoonlijke verhalen, herstelverhalen en ervaringen van groepen patiënten. Met die collectieve ervaringskennis bieden wij kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt diverse mogelijkheden om op eigen kracht naar wens en vermogen te participeren in de maatschappij en krijgen belanghebbenden inzicht in de leefwereld van deze groepen. Het  ecosysteem wordt meer leidend en iedereen wordt er op een natuurlijke wijze beter van! Participatie draagt aantoonbaar bij aan een betere gezondheid, een betere kwaliteit van zorg en lagere maatschappelijke kosten. Het sluit aan bij de zorgvisie 2030 ‘meer mens, minder patiënt’, het VN-verdrag Handicap, de Agenda voor de toekomst en uitkomstgerichte zorg.

actualiteit


Wij zien dat d
e behoefte naar ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid bij overheden, zorgaanbieders, verzekeraars, beroepsverenigingen, sociale ondernemingen, kennisnetwerken, wetenschappelijk onderzoek,
toezichthouders en opleidingen toeneemt. Deze trend biedt kansen voor ervaringsdeskundigen en patiëntenorganisaties om zich te positioneren als regisseur en partner in de transitie van de zorg. 

Heeft u een aandoening en wilt u met uw eigen ervaringskennis naar wens en vermogen meedoen in de maatschappij of bent u bestuurder of belangenbehartiger van een belangenorganisatie en wilt u uw achterban stapsgewijs naar wens en vermogen mee laten doen?

Wij helpen u graag op weg!

wat wij bieden

🔹de inventarisatie en analyse van collectieve ervaringen en behoeftes van (patiënten)groepen en communities.

🔹het met bestuurders verkennen van de contouren van de patiëntenorganisatie van de toekomst en de inrichting ervan op basis van persona’s en de patiëntreis.

🔹het opzetten en begeleiden van projectorganisaties door en voor mensen uit een kwetsbare doelgroep op de arbeidsmarkt, zodat ze zich in een veilige en gezonde omgeving vanuit eigen kracht verder kunnen ontwikkelen.


🔹het initiëren, creëren en ontsluiten van generieke en breed toepasbare digitale oplossingen voor (patiënten)groepen en communities.

🔹het inbedden van zinvolle innovaties, techniek en effectieve (leefstijl)interventies in de zorg op basis van een maatschappelijk businessmodel.

 

impact door samenwerken!

De mensen en organisaties waar wij mee samenwerken, hebben (de behoefte aan) ervaringskennis, actieve patiëntbetrokkenheid en het streven naar meer maatschappelijke impact als gemene deler. Om de impact te vergroten, verkennen we de (on)mogelijkheden van Citizen Science en zijn we duurzame samenwerkingen aan het aangaan rondom digitale zorg en eigen regie van de patiënt en haar naasten. 

Op welke wijze levert samenwerking met ons positieve impact op?

1) Wij lossen de complexe uitdagingen van zorg, inclusie en duurzame inzetbaarheid op door het vraagstuk met belanghebbenden vast te pakken, samen te werken met impact ondernemers en van elkaar te leren.

2) Wij nemen Social Return on Investment (SROI) mee in onze aanpak.

3) Wij creëren en benutten laagdrempelige mogelijkheden om mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische aandoening, bij voorkeur via patientenorganisaties, stapsgewijs naar wens en vermogen te laten meedoen op de arbeidsmarkt. Het mes snijdt zo aan twee kanten; de achterban benut de waarde van (patienten)organisaties en de organisatie krijgt er actieve en gemotiveerde vrijwilligers/medewerkers voor terug.

Mocht u de mogelijkheden van samenwerking willen verkennen, dan horen we dat graag!